शासकीय व खासगी सेवेतील मतदारांना विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर

ठाणे – कोकण विभाग पदवीधर मतदार निवडणुकीसाठी सोमवार २५ जून रोजी सकाळी ७ वा ते सायं ५ वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. त्याअनुषंगाने सर्व कार्यालयातील जे कर्मचारी पदवीधर मतदार आहेत त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्या दिवसाची विशेष नैमित्तीक रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

सदरची रजा ही कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्या नैमितिक रजेव्यतिरिक्त असणार आहे. तसेच खाजगी कार्यालयातील जे कर्मचारी पदवीधर मतदार असून त्यांची पदवीधर मतदार यादीत नावे आहेत त्या मतदारांना निवडणूकीच्या दिवशी शासननिर्णयानुसार विशेष नैमित्तीक रजा मंजूर करण्याबाबत कामगार आयुक्त, ठाणे यांना कळविण्यात आलेले आहे.

कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीकामी ज्या पदवीधर मतदारांनी त्यांचे नाव कोकण पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत नाव नोंदविलेले आहे त्या पदवीधर मतदारांनी मतदारांनी आपले नजिकच्या मतदान केंद्रात जावून मतदान करावे असे याव्दारे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे जिल्हा यांचेमार्फत आवाहन करण्यात येत आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email