जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेवू नये  – शिक्षणाधिकारी( माध्यमिक ) शेषराव बढे यांचे आवाहन

ठाणे – शिक्षण हक्क कायदयातील कलम 18 नुसार कोणतीही शाळा संबंधीत शासन अथवा स्थानिक प्राधीकरणाच्या मान्याता/नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू करता येत नाही असे नमुद केले आहे.  कायदयाच्या कलम 18 (5) अन्वये राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांकरीता राज्यशासनाचे परवानगी आदेश व CBSC, ICSC, IB, IGCSE, CIEआदी मंडळीशी संलग्नित शाळांकरीता राज्यशासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र या आदेशा शिवाय शाळा सूरु असल्यास अशा शाळा अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित केलेल्या आहेत.  खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या शाळा या अनधिकृत शाळा असून खालील शाळांमधे पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन ठाणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बढे यांनी केले आहे.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email